Darmowa dostawa już od 50 zł !

Up

Import zielonej kawy! Rozmawiamy ze specjalistką Falcon Coffees’ – Bara Ernygrova

Kawowy know-how
import zielonej kawy
Zdjęcia/Photos: Mar Kowalczuk

Falcon Coffees is a green coffee importer with a mission to change the way that coffee is traded, for good. With a social impact agenda at its core, Falcon pursue transparency in all of their supply chains to ensure that everyone involved benefits from their work. We sat down with one of their sales representatives Bara Ernygrova to find out more.

Falcon Coffees jest importerem kawy zielonej, którego misją jest zmiana powszechnego sposobu handlu kawą zieloną, na dobre. Falcon, który w centrum uwagi stawia wpływ społeczny swojej działalności, dąży do przejrzystości we wszystkich swoich łańcuchach dostaw, aby mieć pewność, że wszystkie zaangażowane strony czerpią korzyści ze swojej pracy. By dowiedzieć się więcej o imporcie kawy zielonej, spotkaliśmy się z jedną z przedstawicielek Falcona - Barą Ernygrovą.

What is the actual job of green coffee importer?

Na czym polega praca importera kawy zielonej? 

The actual job of a green coffee importer is to facilitate the relationship between coffee producers and coffee roasters. Yet it’s also much more than that.

Before I start, I’d like to say that I can only speak for Falcon Coffees and their approach to sourcing and trading. In my eyes, a green coffee importer exists to bring coffee producers together with roasteries around the world. As an importer you need to be present at every step of a coffee supply chain. It’s a long and complex relationship involving many people and hundreds of moving parts; think how many hands have touched the coffee on its way from the tree to your morning cappuccino! We as importers stand in the middle of this; we connect rural farmers with roasters and cafes that serve their coffees.

cupping

Zadaniem importera zielonej kawy jest ułatwienie relacji między producentami kawy a palarniami. Ale to także znacznie więcej.

Zanim zacznę, chciałabym zaznaczyć, że mogę wypowiadać się wyłącznie w imieniu Falcon Coffees oraz ich podejściu do pozyskiwania i handlu kawą zieloną. W moim odczuciu, zawód importera kawy zielonej istnieje, by zbliżyć producentów kawy i palarnie na całym świecie. Jako importer, musisz być obecny na każdym etapie w łańcuchu dostaw. To długa i złożona relacja z udziałem wielu osób i setek ruchomych części; Pomyśl, ile rąk dotknęło kawy w drodze z drzewka do Twojego porannego cappuccino! Jako importerzy stoimy pośrodku tego; łączymy rolników z palarniami i kawiarniami, które serwują ich kawę.

import zielonej kawy

How does your buying affect the lives of coffee producers?

W jaki sposób Twoja działalność wpływa na życie producentów kawy? 

We approach each of our origin countries individually because from place to place customs, relationships, regulations and societies differ greatly. We seek traceable supply chains wherever we work, in the understanding that everyone along these supply chain needs to be profitable to survive. It’s a collaboration along the supply chain, which allows us to eliminate hidden costs, supply transparent information and lend our support to communities in the regions we work in.

Każdy kraj pochodzenia kawy traktujemy indywidualnie, ze względu na różniące się pomiędzy nimi zwyczaje, zależności, przepisy czy społeczności. Wszędzie tam, gdzie pracujemy, szukamy możliwych do śledzenia łańcuchów dostaw, rozumiejąc, że wszyscy w nim muszą być opłacalni, aby przetrwać. Taka forma współpracy pozwala nam eliminować ukryte koszty, dostarczać przejrzystych informacji i udzielać wsparcia społecznościom w regionach, w których pracujemy.

Is specialty coffee more eco-friendly than commodity coffee?

Czy kawa speciality jest bardziej przyjazna środowisku, niż kawa przemysłowa? 

Commodity coffee is generally gathered up in large batches from multiple farms and regions and mixed together in huge lots. The end result is coffee that is only as good as the lowest quality coffee in these batches. But there is a growing demand for traceability and transparency across the entire coffee industry, and the way conventional coffee has been traded for many years is being changed by companies in the coffee sector who are part of that demand. It stems from the belief that wherever we trade, we seek to have a positive impact.

import zielonej kawy

Kawa przemysłowa jest gromadzona w dużych partiach, gdzie mieszane są ziarna z wielu farm i regionów. Rezultatem jest produkt, który jest jedynie tak dobry, jak jego najsłabsze ogniwo. W tym momencie rośnie zapotrzebowanie na przejrzystość w całym przemyśle kawowym, a firmy które generują to zapotrzebowanie, zmieniają sposób w jakim tradycyjnie przebiegał handel kawą. Wynika to z tego, że jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek działamy, powinniśmy dążyć do wywarcia pozytywnego wpływu.

import zielonej kawy

You used to be a barista and a roaster, how did you become a green bean import specialist?

Byłaś baristką, a potem roasterką - jak zostałaś specjalistką importu kawy zielonej? 

I think it’s quite simple; despite social and family expectations, I decided to follow my own path. Coffee has fascinated me since my early teenage years as something magical, ceremonial, even. Later I discovered that coffee serves as an opportunity to positively influence other people’s lives. I worked my way through the industry, from interacting with customers, working on a coffee farm to roasting countless batches of coffee from around the world, always following my own values of creating a quality product, supporting local producers, collaborating with others, and treating people the way I wish to be treated myself. Thankfully, it all paid off and I have found myself becoming a part of the Falcon team. It’s perfect for me, as I’m part of a very strong team who are willing to break old systems and change the way coffee has been traded. As a group, we are all really interested in taking responsibility and action to change our industry, as well as enjoying great coffee!

To chyba dosyć proste - pomimo oczekiwań społecznych oraz tego, czego spodziewała się po mnie moja rodzina, postanowiłam podążać swoją własną ścieżką. Kawa fascynowała mnie od czasów wczesnej młodości jako coś magicznego, pewien rytuał. Później odkryłam, że kawa może być okazją, by w pozytywny sposób wpłynąć na życie innych osób. Przeszłam drogę przez branżę, od interakcji z klientem, pracę na farmie, aż do wypalania nieskończonej ilości batchy kawy z całego świata, zawsze podążając za swoimi wartościami - tworzenia wysokiej jakości produktu, wspierania lokalnych producentów , współpracą z innymi oraz traktowania ludzi tak, jak sama chciałabym być traktowana. Szczęśliwie wszystko to się opłaciło i znalazłam się w zespole Falcona. To dla mnie idealna sytuacja, ponieważ jestem częścią bardzo silnego zespołu, który dąży do zmiany starych sposobów, w jakich przebiega handel kawą. Jesteśmy zmotywowani by wziąć na siebie odpowiedzialność i podjąć działania, które zmienią tę branżę, równie mocno, jak jesteśmy zmotywowani, by cieszyć się wspaniałą kawą!

What does coffee go through before it reaches European roasters?

Przez co przechodzi kawa, zanim dociera do Europejskich palarni? 

As I briefly mentioned above, this is a very long process that involves many people and different skills along the way. Coffee travels many miles across terrain and through weather conditions we cannot always influence.

Jak wcześniej wspomniałam, to bardzo długi proces w który zaangażowane jest wiele osób o różnych umiejętnościach. Kawa przemierza długą drogę w różnym terenie o różnych warunkach pogodowych, na co nie zawsze mamy wpływ.

import zielonej kawy

The process is as follows:

 1. From being picked from trees to drying patios and a milling station.
 2. From the milling station to an exporters’ lab (many countries lack a good infrastructure and it can take a very long time to even reach this stage, take Bolivia for example).
 3. From the exporters’ lab to a warehouse (if the origin country has a port. If not, the coffee travels additionally to a different country with a port, think Bolivia again).
 4. From the warehouse to a port
 5. From the port to a container ship.
 6. From the ship to a port of a European city.
 7. From the port to a warehouse or warehouses (in Falcon’s case, Belgium and UK)
 8. From the warehouse, on a pallet to the depot of a transporter.
 9. From the depot to your roastery door!
Droga kawy z plantacji do palarni:
 1. Po zebraniu z drzewka kawa trafia na łoża do suszenia lub do stacji myjącej. 
 2. Ze stacji, kawa trafia do laboratorium exportera (wielu krajom brak infrastruktury, co sprawia, że dojście do tego etapu bardzo długo trwa, dobrym przykładem jest Boliwia)
 3. Z laboratorium exportera ziarno jest transportowane do magazynu (o ile kraj pochodzenia ziarna ma dostęp do portu - inaczej trzeba je przetransportować do kraju z dostępem do morza, przykładem ponownie jest Bolivia)
 4. Transportujemy kawę z magazynu do portu
 5. Z portu na statek kontenerowy
 6. Ze statku, ziarno trafia do europejskiego portu
 7. Z portu, kawa przesyłana jest do magazynu lub magazynów (w przypadku Falcona - w Belgii i UK)
 8. Z magazynu importera, kawa na paletach trafia do przewoźnika
 9. A stamtąd, prosto do drzwi Twojej Palarni!

Each of these steps require people, interaction, documentation, collaboration, transparency and most importantly, trust.

Każdy z tych kroków wymaga ludzi, interakcji, dokumentacji, współpracy, przejrzystości i, co najważniejsze, zaufania.

Koszyk 0

Zamknij

Do darmowej wysyłki brakuje Ci: 50.00PLN