Free delivery from 99PLN!

Ważne! Zamówienia internetowe od dnia 22.05.2024 do 24.05.2024 będą realizowane od poniedziałku 27.05.2024.

Up

Regulamin Konkursu „Przedłużamy lato”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu „Przedłużamy lato”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Przedłużamy lato”, zwanego dalej „Konkursem”, w tym warunki uczestnictwa i nagrody w Konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Coffee Republic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02­486), Al. Jerozolimskie 200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389998, NIP 9512342808, REGON 142993940, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs organizowany jest i prowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W ramach Konkursu Uczestnicy wykonują prace określone w § 2.
 5. Konkurs rozpoczyna się 21 września 2023 r. i trwa do 24 września 2023 r.
 6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 8. Konkurs nie jest grą losową ani żadną inną formą gry hazardowej w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz konto w serwisie Instagram lub Facebook, zwane dalej „Uczestnikami”.
 2. Uczestnictwo w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 5, przy czym wykonanie zadania konkursowego i jego przesłanie Organizatorowi w sposób określony w niniejszym § 2 jest równoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie i akceptacją Regulaminu.
 3. Uczestnikiem nie może być członek organów ani pracownik Organizatora, ani też członkowie ich rodzin, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie we własnym imieniu i może zgłosić wyłącznie swój własny udział w Konkursie. Prace anonimowe nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Jakie są najbardziej poj…pokręcone sposoby na przedłużenie lata?
 6. Odpowiedzi na ww. pytanie można udzielić w dowolnej formie artystycznej – literackiej, wizualnej, dźwiękowej itd. Odpowiedzi należy udzielić:
  1. w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook,
  2. poprzez IG stories z publicznego konta z oznaczeniem Organizatora, albo
  3. w poście z konta publicznego w serwisie Facebook lub Instagram z oznaczeniem Organizatora, w sposób umożliwiający późniejszy kontakt Organizatora z Uczestnikiem.
 1. Zadanie konkursowe musi być własne i wykonane samodzielnie.
 2. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może wykonać tylko jedno zadanie konkursowe (udzielić jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe). Ewentualne kolejne odpowiedzi nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
 3. Jeżeli zadanie konkursowe zostanie wykonane z udziałem więcej niż jednej osoby, Uczestnikiem jest jedna osoba, która jako pierwsza zgłosi tę pracę konkursową Organizatorowi zgodnie z ust. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia między osobami współuczestniczącymi w wykonaniu zadania konkursowego.
 4. Praca Uczestnika musi być oryginalna i nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Praca Uczestnika nie może naruszać przepisów prawa ani dobrych obyczajów.
 5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi zezwolenia (licencji) na wykorzystanie pracy konkursowej Uczestnika zgodnie z ust. 12-14, z prawem udzielania dalszych licencji.
 6. Uczestnik z momentem wykonania zadania konkursowego (przesłania odpowiedzi na pytanie konkursowe określone w ust. 5) zezwala Organizatorowi na wykorzystanie i publiczne udostępnianie odpowiedzi (wykonanego zadania konkursowego), w szczególności na potrzeby marketingowe, reklamowe lub promocyjne Organizatora, w tym także na potrzeby realizacji Konkursu, w szczególności na:
  1. wprowadzanie pracy Uczestnika do komputera, sieci komputerowych, Internetu,
  2. publiczną prezentację i wyświetlanie pracy Uczestnika, w tym jej umieszczanie w Internecie, w szczególności na stronach internetowych Organizatora lub na jego profilach w mediach społecznościowych,
  3. wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy Uczestnika każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  4. udostępnianie, przekazywanie lub przesyłanie pracy Uczestnika oznaczonym osobom,
  5. wykorzystanie w materiałach reklamowych, marketingowych, promocyjnych lub informacyjnych Organizatora.
 1. Organizator nabywa nieodpłatnie także prawa zależne do pracy konkursowej Uczestnika, w szczególności prawo do zmian, tłumaczeń i opracowań tej pracy, w zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach określonych w Regulaminie, a także prawo do udzielania dalszych zezwoleń w tym zakresie.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 12 i 13, udzielona zostaje Organizatorowi na czas oznaczony 5 (pięć) lat od wykonania zadania konkursowego i dalej na czas nieoznaczony.
 3. W wypadku określonym w ust. 9 osoba zgłaszająca pracę konkursową udziela licencji zgodnie z ust. 11-14 także w imieniu i na rzecz pozostałych osób uczestniczących w wykonaniu zadania konkursowego, co zobowiązana jest zapewnić.

§ 3

Wyniki Konkursu i nagrody

 1. Zwycięzcy (laureaci) Konkursu (I, II oraz III miejsce) wyłonieni zostaną przez co najmniej trzyosobowe jury powołane przez Organizatora (zwane dalej „Jury”).
 2. Skład Jury ustala Organizator.
 3. Jury dokona oceny prac Uczestników i ustali laureatów I, II i III miejsca w miarę możliwości 25 września 2023 r., jednakże nie później w terminie tygodnia od zakończenia Konkursu.
 4. Przy ocenie prac Uczestników Jury uwzględni kryteria formalne (zgodność z Regulaminem, przepisami prawa i dobrymi obyczajami) oraz kryteria wykonania (w szczególności ogólne wrażenie, pomysłowość, kreatywność, sposób wykonania, poziom artystyczny).
 5. Prace niespełniające kryteriów formalnych zostaną pominięte przez Jury.
 6. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w terminie wskazanym w ust. 3 na profilu Organizatora na portalu Facebook oraz Instagram.
 7. Laureatom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  1. za I miejsce – Subskrypcja: Pakiet MIX „250g Się Przelewa + Speciality Single Origin” z oferty Organizatora,
  2. za II miejsce – 2kg Się Przelewa Tropik plus zestaw puszek (wszystkie rodzaje, 5 szt.) z oferty Organizatora,
  3. za III miejsce – 500g Się Przelewa Tropik plus zestaw puszek (wszystkie rodzaje, 5 szt.) z oferty Organizatora.
 1. W wypadku opodatkowania nagród podatkiem dochodowym od osób fizycznych za pobranie od laureata i odprowadzenie należnego podatku od nagród odpowiedzialny jest Organizator. W takiej sytuacji do nagrody przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie pozwalającej na pokrycie przez Organizatora, bez jakichkolwiek dopłat od laureata, całości podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od obu nagród. Kwota tej ewentualnej nagrody pieniężnej zostanie w całości wpłacona przez Organizatora właściwemu organowi podatkowemu celem opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od obu nagród, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 2. Jury może przyznać wyższe lub dodatkowe nagrody laureatom lub innym osobom, w szczególności w wypadku wysokiego poziomu prac, którym nie przyznano miejsc od I do III, a także w wypadku nieprzyjęcia nagrody przez laureata lub braku możliwości skontaktowania się z laureatem.
 3. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom Konkursu w terminie 3 (trzech) tygodni od zakończenia Konkursu.
 4. Po wyłonieniu zwycięzców Organizator skontaktuje się z nimi w wiadomości prywatnej na profilu w serwisie Facebook lub Instagram, wskazując miejsce i termin odbioru nagrody. Uczestnik zobowiązany jest do podania w zwrotnej wiadomości prywatnej następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, telefon kontaktowy, a także dane niezbędne do podatkowego rozliczenia nagrody, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wskazane przez Organizatora. Z ważnych powodów Uczestnik ma prawo uzgodnić z Organizatorem, w sposób wskazany powyżej, inny termin odbioru nagrody niż wskazany przez Organizatora. Przed odbiorem nagrody zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość (co weryfikuje Organizator), jak również przekazać Organizatorowi wszelkie informacje i oświadczenia wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności podatkowe lub dotyczące przeciwdziałania tzw. praniu pieniędzy. W wypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie będzie możliwe wręczenie mu nagrody (w szczególności w wypadku braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem, niepotwierdzenia jego tożsamości, niepodania przez niego wymaganych danych lub informacji, niezłożenia przez niego wymaganych oświadczeń, niemożliwości ustalenia terminu odbioru nagrody) dany laureat traci prawo do nagrody.
 5. Laureat może zrzec się praw do przyznanej nagrody, składając w tym celu Organizatorowi stosowne oświadczenie.
 6. Laureat nie może przenieść praw do nagrody na inną osobę.
 7. Laureat nie może żądać zamiany nagrody na inną ani na równowartość pieniężną.
 8. Decyzje Jury są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia.

§ 4

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Organizatora pod adresem haybcoffee.pl.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem haybcoffee.pl przynajmniej do upływu miesiąca od zakończenia Konkursu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym do zmiany terminu trwania Konkursu. Zmiana Regulaminu nie może nastąpić po zakończeniu Konkursu. Zmiana Regulaminu wymaga ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora i obowiązuje od momentu ogłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu (odstąpienia od jego prowadzenia), a także do nieprzyznania wszystkich lub niektórych nagród w sytuacji nikłego zainteresowania Konkursem, przesłania niewielkiej liczby prac Uczestników zgodnych z Regulaminem lub niskiego, w ocenie Jury, poziomu przesłanych prac.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez portal Instagram ani portal Facebook. Organizator oraz Uczestnicy zwalniają ww. portale z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z prowadzonym Konkursem.
 6. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką prywatności, o której mowa w § 4 ust. 2, i że je akceptuje, jak również że spełnia wszystkie wymagania uprawniające do udziału w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem się do jego przestrzegania oraz wyrażeniem zgody na Politykę prywatności.
 7. Podanie przez Uczestnika danych (w tym danych osobowych) określonych w Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnik gwarantuje, że wszelkie informacje i dane podane przez niego są prawdziwe, poprawne i kompletne.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w wypadku braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami niezależnymi od Organizatora, w szczególności podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych, nieprawdziwych lub niekompletnych informacji lub danych lub niepodaniem stosownych informacji lub danych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.