Darmowa dostawa od 99 zł!

Up

Regulamin

 1. HAYB. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego pod domeną: https://haybcoffee.pl/sklep/ (Sklep) jest COFFEE REPUBLIC Sp. z o.o. ul. Łodygowa 38, 03-687, Warszawa NIP: 9512342808 REGON:14299394 KRS:389998 (HAYB lub My)
 2. Regulamin. Ten Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów sprzedaży oraz świadczenia innych usług, w tym drogą elektroniczną.
 3. Dane kontaktowe. Możesz skontaktować się z Nami: telefonicznie: +48 664 311 993 lub e-mail: biuro@haybcoffee.pl.
 4. Wymogi techniczne. Urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, smartfon, tablet), przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie, posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu  e-mail). Warunkiem telefonicznego złożenia Zamówienia w E-sklepie jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej/
 5. Twoje dane. Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej tutaj.
 6. Zakaz działań bezprawnych. Jesteś zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego, w tym do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich, w tym praw autorskich oraz dóbr osobistych, niepodawania nieprawdziwych danych, niedokonywania działań mogących zakłócić funkcjonowanie Sklepu.
 7. Zaproszenie. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  Ceny. Ceny umieszczone w ramach Sklepu są cenami brutto (zawierają aktualną stawkę podatku VAT) i nie zawierają kosztów dostawy. Powyższe nie dotyczy przedsiębiorców.
 8. Ceny. Ceny umieszczone w ramach Sklepu są cenami brutto (zawierają aktualną stawkę podatku VAT) i nie zawierają kosztów dostawy. Powyższe nie dotyczy przedsiębiorców.
 9. Zamówienie. Nabycie określonego produktu wymaga złożenia zamówienia polegającego na odpowiednim wypełnieniu dostępnych w Sklepie formularzy elektronicznych, w ramach których określasz m.in. jaki produkt chciałbyś nabyć, podajesz niezbędne dane, akceptujesz Regulamin oraz cenę i koszty dostawy (jeżeli dotyczy) oraz potwierdzasz dokonanie zamówienia. W zależności od funkcjonalności Sklepu złożenie zamówienia może wymagać dokonania rejestracji i założenia konta.
 10. Zawarcie Umowy. Zawarcie umowy sprzedaży dotyczącej wybranych produktów następuje w chwili wypełnienia wszystkich formularzy zamówienia oraz kliknięciu buttona „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 11. Dostawa. Dostawa wykonywana jest na terytorium RP. Koszty i warunki dostawy są opisane na stronach Sklepu. Dostawy na inne terytorium wymagają indywidualnego uzgodnienia z HAYB.
 12. Usługi. W ramach Sklepu mogą być świadczone usługi elektroniczne w zależności od aktualnych funkcjonalności Sklepu. Takimi usługami mogą być: udostępnianie informacji niezbędnych do złożenia zamówienia oraz formularzy elektronicznych; reklamacje online.
 13. Subskrypcja. Możesz przystąpić do usługi subskrypcji polegającej na możliwości nabywania produktu cyklicznie przez wybrany okres subskrypcyjny. Informacja o dostępności subskrypcji wraz ze wskazaniem produktów oraz warunków będzie znajdować się na stronach Sklepu. Przystąpienie do programu subskrypcji może obejmować opłatę z góry, za cały okres subskrypcyjny lub opłatę cykliczną. Wybierając subskrypcję z opcją opłaty cyklicznej wyrażasz zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez operatora płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za usługę. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu/kwartalnie/rocznie, w zależności od wybranej długości okresu rozliczeniowego. Klient w ramach subskrypcji płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie Ci unikalnego identyfikatora za pomocą którego możesz cyklicznie dokonywać płatności. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, przed upływem jej okresu obowiązywania, poprzez wysłanie do Nas stosownej wiadomości.
 14. Reklamacje. Jesteśmy zobowiązani do dostarczania konsumentom produktów bez wad fizycznych i prawnych. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe Sklepu. Reklamacja powinna zawierać informacje niezbędne do jej rozpatrzenia, w tym niezbędne dane oraz opis reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. Osoba nabywająca produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (niebędący konsumentem ani przedsiębiorcą indywidualnym), przy czym w takim wypadku nasza odpowiedzialność ograniczona jest do usunięcia wady lub odstąpienia od umowy od zwrotu zapłaconej kwoty. Odpowiedzialność HAYB wobec osób niebędących konsumentami lub przedsiębiorcami indywidualnymi ogranicza się do wartości nabytego produktu.
 15. Prawo odstąpienia. Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym możesz odstąpić od umowy na nabycie produktu w Sklepie w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile zostałeś  o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. W takim przypadku masz obowiązek zwrócić nam produkt lub przekazać ją osobie upoważnionej przez nas do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, chyba że zaproponujemy, że sami odbierzemy produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Adres do zwrotu:  ul. Łodygowa 38, 03-687, Warszawa. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. W przypadku gdy złożyłeś oświadczenie o odstąpieniu zanim przyjęliśmy Twoją ofertę, przestaje ona wiązać. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu rozpoczyna się od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba inna niż przewoźnik weszła w jego posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu produktów – w posiadanie ostatniego z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 16. Oświadczenie o odstąpieniu. W celu wykonania prawa odstąpienia powinieneś złożyć oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być złożone w dowolny sposób. Zalecamy skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik 1. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu i przesłania Nam. Niezwłocznie potwierdzimy na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia  o odstąpieniu od umowy.
 17. Skutki odstąpienia.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodziłeś się wyraźnie na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez nas lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z nami. Ponosisz odpowiedzialność za za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
 18. Wyjątki od prawa do odstąpienia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów: o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, o ile zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracisz prawo odstąpienia od umowy; których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia od umowy; których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone  z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 19. Pomoc konsumencka. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu z nami m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 20. Sądy. Ewentualne spory powstałe między nami a osobą niebędącą konsumentem lub przedsiębiorcom indywidualnym a nami, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby HAYB.
 21. Dostępność. Dokładamy wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wykluczamy możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklep. Dołożymy starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu było dokonywane w godzinach nocnych.
 22. Prawo właściwe. Prawem właściwym dla umowy Regulaminu oraz stosunków prawnych z nim związanych, jest prawo polskie.
 23. Znaki towarowe. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 24. Indywidualnie dostosowanie ceny. Możemy indywidualnie dostosowywać ceny swoich produktów do konkretnych osób lub konkretnych kategorii osób w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań, jednak w żadnym wypadku powyższe dostosowywanie cen nie będzie skutkowało podwyższeniem cen produktów, które są̨ oferowane osobom lub konkretnej kategorii osób. Ze względu iż indywidualnie dostosowywanie cen nie będzie wywoływało wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na nich wpływało, nie będzie ono objęte regulacjami art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Każdorazowo poinformujemy o zastosowaniu indywidualnie dostosowanej ceny, jeśli taka cena została zastosowana.
 25. Zmiany Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest: konieczność dostosowania do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem; konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych; rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu; zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną; konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie; zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie; przeciwdziałanie nadużyciom; poprawa obsługi; zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Sklepie (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin poinformujemy poprzez komunikat w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 26. Treść Regulaminu. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.

Załącznik 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: COFFEE REPUBLIC Sp. z o.o. ul. Łodygowa 38, 03-687, Warszawa NIP: 9512342808 REGON:14299394 KRS:389998, +48 664 311 993 lub e-mail: biuro@haybcoffee.pl.
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadcze-

nie następującej usługi(*)

 •  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 •  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 •  Data