Darmowa dostawa już od 50 zł !

Up

Regulamin e-sklepu

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin E-sklepu dostępnego pod adresem http://haybcoffee.pl/sklep/ prowadzony jest przez COFFEE REPUBLIC Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 200, 02-486, Warszawa NIP: 9512342808 REGON:14299394 KRS:389998
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania ze E-sklepu oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem E-sklepu www.haybcoffee.pl
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

– adres poczty elektronicznej: biuro@haybcoffee.pl,

– telefonicznie pod numerem: +48 664 311 993

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest: COFFEE REPUBLIC Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 200, 02-486, Warszawa NIP: 9512342808 REGON:14299394 KRS:389998
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie E-sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i koniczne do prawidłowego korzystania z zasobów E-sklepu.
 3. Klient obowiązany jest do korzystania ze E-sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych z prawdą.
 4. Wszystkie ceny Produktów w E-sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają aktualną stawkę podatku VAT) i nie zawierają kosztów dostawy. E-sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian cenowych, wprowadzania do oferty nowych Produktów oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmian cenowych.
II. Definicje
 1. E- sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://haybcoffee.pl/sklep/ za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
 2. Klient– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

– która dokonuje lub dokonała zamówienia Produktów w E-sklepie;

 1. Regulamin – niniejszy dokument;
 2. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie E-sklepu;
 3. Sprzedawca – COFFEE REPUBLIC Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 200, 02-486, Warszawa NIP: 9512342808 REGON:14299394 KRS:389998
 4. Adres Sprzedawcy – AL. JEROZOLIMSKIE 200, 02-486 WARSZAWA
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem E-sklepu;
 6. Produkt – dostępna w E-sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów
 8. Subskrypcja – model realizacji zamówień na Produkty umożliwiający Klientowi otrzymywanie określonego rodzaju i typu Produktu w każdym tygodniu/miesiącu od momentu rozpoczęcia subskrypcji do momentu jej anulowania.
 9. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w E-sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w E-sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym znajdują są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonym przez niego Zamówieniu w E-sklepie.
 12. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem E-sklepu.
 13. Dostawca – Podmiot obcy, któremu E-sklep zleca dostawę zamówionych przez Klienta Produktów.
 14. Dostawa –
 15. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w E-sklepie.
 16. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Rodzaje i zakres usług

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet lub publicznej dostępnej usługi telefonicznej.
 2. Warunkiem dokonania Zamówienia w E-sklepie jest kompletne i poprawne wypełnienie Formularza zamówienia, akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy oraz treści Regulaminu.
 3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych E-sklepu, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.)
 4. Do usług świadczonych przez COFFEE REPUBLIC Sp. z o.o. w ramach E-sklepu w szczególności należy:

– udostępnianie informacji niezbędnych do złożenia zamówienia w E-sklepie,

– udostępnianie Formularza zamówienia umożliwiającego Klientom zakup Produktów w E-sklepie,

– udostepnienie Formularza rejestracji umożliwiającego prowadzenie Konta w E-sklepie,

– przyjmowanie zamówień złożonych drogą elektroniczną oraz ich realizacja,

– przyjmowanie reklamacji,

– udostępnianie i realizacja programów Subskrypcji Produktów

 1. Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Składanie zamówienia
 3. Do korzystania ze E-sklepu wymagane jest spełnienie następujących warunków technicznych:

– dysponowanie urządzeniem z dostępem do Internetu (komputer, smartfon, tablet), przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie, posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu  e-mail).

Warunkiem telefonicznego złożenia Zamówienia w E-sklepie jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnej linii telefonicznej.

IV. Zamówienia

Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu się w E-sklepie i wypełnieniu Formularza zamówienia lub przystąpieniu do programu Subskrypcji oraz jednorazowym skorzystaniu z usług E-sklepu poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

 1. Aby zarejestrować się w E-sklepie należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz rejestracyjny a następnie dokonać rejestracji. W Formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. W przypadku zmiany danych podanych podczas rejestracji Klient powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji.
 2. Rejestracja w E-sklepie oraz posiadanie Konta jest bezpłatne i dobrowolne przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) wybierając dostępną dla zarejestrowanych w E-sklepie opcję "usuń konto".
 3. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, w którym niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży: rodzaj i ilość Produktu/ów, miejsce i sposób ich dostawy oraz wybrany sposób płatności.
 4. Za pośrednictwem Formularza zamówienia lub poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a zamówienia telefoniczne mogą być składane w Dni robocze, w godzinach od 800 do 1700.
 5. Klient może przystąpić do Subskrypcji polegającej na możliwości dokonywania zakupu Produktów których dostawa będzie odbywała się cyklicznie co umożliwi Klientowi otrzymywanie jednego rodzaju Produktu przez wybrany przez Klienta okres subskrypcyjny. Informacja o Produktach objętych Subskrypcją będzie zamieszczona na stronie E-sklepu przed przystąpieniem Klienta do programu. Przystąpienie do programu Subskrypcji obejmuje opłatę z góry, za cały okres subskrypcyjny lub opłatę cykliczną. - Klient zawierając umowę z firmą Coffee Republic Sp. z o.o. oraz wybierając subskrypcję z opcją opłaty cyklicznej wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za usługę. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu/kwartalnie/rocznie, w zależności od wybranej długości okresu rozliczeniowego. - Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy. - Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi Subskrypcji, przed upływem jej okresu obowiązywania, poprzez wysłanie wiadomości na biuro@haybcoffee.pl z prośbą o anulowanie usługi.
 6. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze E-sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: – opisu przedmiotu Zamówienia, – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), – sposobu kontaktu ze Sprzedawcą, – wybranej metody i terminu płatności, – wybranego sposobu dostawy, – czasu dostawy, – danych kontaktowych Klienta, – danych do faktury.
 8. Klient, który złożył zamówienie zaznaczając opcję "potwierdzam zamówienie" dokonuje tym samym złożenia Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 9. Klienci składający Zamówienia w E-sklepie w formie telefonicznej w celu złożenia Zamówienia powinni podać nazwę Produktu spośród Produktów znajdujących się w ofercie E-sklepu, ilość oraz inne dane umożliwiające realizację zamówienia.
 10. Przyjęcie przez Sprzedawcę dokonanego przez Klienta Zamówienia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia lub podany podczas telefonicznego złożenia zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie opatrzone odpowiednim numerem, na podstawie którego zamówienie będzie realizowane.
 11. Potwierdzenie złożonego zamówienia zostaje opatrzone informacją w zakresie: – opisu przedmiotu Zamówienia, – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), – sposobu kontaktu ze Sprzedawcą, – wybranej metody i terminu płatności, – wybranego sposobu dostawy, – czasu dostawy, – danych kontaktowych Klienta, – danych do faktury, – warunków Regulaminu, – pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
 12. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu lub jego anulowania, informując o tym fakcie Sprzedawcę pod numerem +48 664 993 311 lub na adres e-mail: biuro@haybcoffee.pl w każdym momencie, aż do czasu otrzymania drogą elektroniczną powiadomienia o statusie zamówienia "zrealizowano" na adres e – mail podany w Formularzu zamówienia.
V. Dostawa i czas realizacji zamówienia
 1. Dostawa i odbiór Produktów zamówionych w E-sklepie możliwe jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówienia:

– odbiór osobisty pod Adresem Sprzedawcy

– Paczkomaty InPost

– Kurier InPost – Kurier DPD
 1. Do produktów zamówionych telefonicznie stosuje się zapisy Regulaminu dotyczące odbioru osobistego.
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się:

– w przypadku wyboru sposobu odbioru osobistego jest to czas potrzebny na skompletowanie Produktów przez obsługę E-sklepu zgodnie z zamówieniem,

– w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem Paczkomaty InPost, Kurier InPost lub kurier DPD jest to czas potrzebny na skompletowanie Produktów przez obsługę E-sklepu zgodnie z zamówieniem oraz dostarczenie przesyłki przez spedytora.

 1. Czas potrzebny na skompletowanie Produktów przez obsługę E-sklepu nie przekracza 2 dni roboczych.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny i możliwy w dni robocze w godzinach od 10:00 do 17:00.
 3. Dostawa zamówienia za pośrednictwem Paczkomaty InPost, Kurier InPost oraz Kurier DPD jest odpłatna i realizowana w terminie od 2 - 3 dni roboczych.
 4. Sposoby płatności
 5. E-sklep udostępnia następujące sposoby płatności za złożone zamówienie: – gotówką lub za pośrednictwem transakcji bezgotówkowej przy odbiorze towaru, w przypadku odbioru osobistego, – przelewem w systemie on-line za pośrednictwem PayU.
 6. Do Produktów zamówionych telefonicznie stosuje się przepisy Regulaminu dotyczące płatności przy odbiorze.
 7. Do Produktów zamówionych ze sposobem dostawy za pośrednictwem Paczkomaty InPost, Kurier InPost oraz Kurier DPD jedyną dostępną formą płatności jest przelew w systemie on-line PayU.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia i uiszczenia płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia w którym Sprzedawca drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia poinformował Klienta o statusie zamówienia "zrealizowano" , w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 9. W przypadku braku wyboru sposobu płatności i dostawy przez Klienta zarejestrowanego w E-sklepie w momencie składania zamówienia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia zamówienia o sposób płatności i dostawy w ciągu 48 godzin od chwili w którym rozpoczął proces wypełniania Formularza zamówienia, w przeciwnym razie proces zamówienia zostanie anulowany.

VI. Reklamacje

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad, zgodny z opisem na stronie E-sklepu.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na Adres Sprzedawcy lub osobiście pod Adresem Sprzedawcy. Wraz ze złożeniem reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca wymieni Produkt na nowy i wyśle go do Klienta na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sprzedawca zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Produkt niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy zamówienia określonych w chwili złożenia zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na Adres Sprzedawcy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu w którym nastąpiło wydanie Klientowi Produktów.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres wskazany w pkt 1.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu.
 5. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, E-sklep może odstąpić od umowy  w przypadku:

– podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia,

– braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem  telefonu lub adresem e- mail,

– nieprawidłowo złożonego zamówienia,

– uznania przez E-sklep, że działania Klienta są  niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub prowadza do jego nadużycia, w szczególności: hackerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w E-sklepie, podszywania się pod inną osobę.

– złożenia zamówienia w celu innym niż nabycie towarów oferowanych przez E-sklep.

 1. Zmiana Regulaminu
 2. E-sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zarejestrowani w E-sklepie zostaną poinformowani drogą elektroniczną poprzez adres e-mail.
 4. W przypadku braku akceptacji nowych Regulaminu, po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w E-sklepie nie będą możliwe.
 5. Klient, który nie zaakceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian będzie przysługiwało prawo do usunięcia konta w każdym czasie.
 6. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

VIII. Postanowienia ogólne

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez COFFEE REPUBLIC Sp. z o.o. danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji, która jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia i zakupu Produktów w E-sklepie.
 2. Klient wyraża zgodę na udostępnianie COFFEE REPUBLIC Sp. z o.o. danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności za Produkty zamówione w E-sklepie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umowy sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w E-sklepie. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).
 4. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
 5. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://haybcoffee.pl/regulamin/

Koszyk 0

Zamknij

Do darmowej wysyłki brakuje Ci: 50.00PLN